Sv. Matej

sv. matej

Svätý Matej bol učeník, ktorého charakterizovali vlastnosti ako vytrvalosť a vernosť. Jeho povolanie učeníka stojí v protiklade k povolaniu Judáša, ktorý bol povolaný Ježišom, ale svoje povolanie premárnil. Matej ho svojou vytrvalosťou získal.  Keď Judáš spáchal samovraždu, apoštol, ktorý mal zaujať jeho miesto, musel spĺňať určité požiadavky: mal byť nasledovníkom Ježiša od krstu až po Nanebovstúpenie a mal byť svedkom Vzkriesenia.

Podľa staršieho kalendára sme boli naučení pripomínať si tohto apoštola 24. (v priestupných rokoch 25.) februára. S jeho sviatkom súviseli ľudové porekadlá zodpovedajúce zmene ročných období (napr. "Svätý Matej ľady láme..."). Nový liturgický kalendár zaraďuje sviatok sv. Mateja apoštola na 14. mája.

 

Vo Sv. písme sa spomína sv. Matej iba v súvislosti s jeho voľbou namiesto apoštola Judáša. Skutky apoštolov uvádzajú (Sk l,15n), že to bolo po Nanebovstúpení, keď sa Kristovi učeníci spolu s jeho Matkou a niektorými ženami zdržiavali v "hornej sieni" istého domu v Jeruzaleme. Bolo ich spolu okolo stodvadsať osôb. Vtedy apoštol Peter prehovoril k zhromaždeným bratom o Judášovej zrade a o jeho nešťastnom konci. Potom pokračoval:

"A jeho úrad nech prevezme iný! Treba teda, aby jeden z týchto mužov, čo s nami nažívali po celý čas, v ktorom Pán Ježiš prebýval medzi nami, počnúc od Jánovho krstu až do dňa, v ktorý nám bol vzatý, stal sa s nami svedkom jeho vzkriesenia. A (tak) postavili dvoch: Jozefa, zvaného Barsabáš, ktorý mal prímenie Spravodlivý, a Mateja. 1 pomodlili sa takto: „Ty, Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých ľudí, ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal úrad a poslanie, ktorému sa Judáš spreneveril a tak odišiel na jemu patriace miesto.“
Tu hodili o nich lósy. A lós padol na Mateja, takže ho pridružili k jedenástim apoštolom" (Sk 1,20b-26).

Matej od tej chvíle patril medzi verných Ježišových učeníkov. Prijal Ducha s tou istou plnosťou ako ostatní apoštoli a tie isté duchovné dary ako oni. Duch Svätý spočinul na ňom, naplnil ho láskou; dal mu dar vyjadrovať sa vo všetkých jazykoch, konať zázraky, obracať národy, hlásať Krista a získať triumf mučeníctva.  Tradícia dodáva, že po Turícach pôsobil v Júdsku, v Kapadócii a Etiópii, kde aj podstúpil mučenícku smrť za Krista.

Milosrdný Bože, ty si pridružil svätého Mateja k zboru apoštolov; na jeho orodovanie nám udeľ milosť, aby sme všetci, ktorých zahŕňaš svojou láskou, boli raz pripočítaní k tvojim vyvoleným. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.