Hodová slávnosť k sv. Terézii

Sviatok sv. Terézie z Lisieux (liturgická spomienka 1. 10.) sme tento rok oslávili dvakrát. V deň sviatku za účasti kňazov pôsobiacich v našej farnosti predsedal sv. omši generálny vikár, Mons. Branislav Koppal. Slávnostný kazateľ, dp. Oliver Černák, vyzdvihol duchovné nasledovanie sv. Terezky, ktorá v sebe cítila povolanie karmelitánky, bojovníka, kňaza, apoštola, učiteľa, mučeníka... (porov. Rkp. B 2vo). Napokon svojím povolaním Lásky obsiahla všetky povolania.
V nedeľu 5. 10. sme slávili hodovú slávnosť. Pri tejto príležitosti predsedal sv. omšiam kaplán a duchovný správca nemocnice dp. Peter Ondrík. Vo svojich homíliách zdôraznil lásku, na ktorej stavala sv. Terezka. Samu seba prirovnala k zrnku piesku, ktoré je také malé, „že keby chcelo prijať do srdca ešte niekoho iného, už by nezostalo miesto pre Ježiša" (TL 54). Sv. Terézia odovzdala svoj život Ježišovi. A hoci počas života zažívala aj ťažkosti a utrpenie, jej najistejšími zbraňami boli modlitba a obeta. Modlitbu nazývala kráľovnou, ktorá má v každom okamihu voľný prístup ku kráľovi a môže dostať všetko, o čo prosí... . Svojím životom jednoduchosti, živej viery, lásky a pokory je príkladom pre celý svet. Hoci bola zavretá za múrmi karmelitánskeho kláštora, prosila, obetovala a modlila sa, aby čo najviac duší prišlo k Ježišovi. Dp. P. Ondrík v závere homílií vyzval zhromaždený ľud k prosbám o Božiu múdrosť a milosť, aby sme mali srdcia otvorené pre Krista a pre Pannu Máriu.
Sv. Terezka nás chce obohatiť aj po smrti. Na jej príhovor si vyprosujme lásku k tým, ku ktorým nás Boh posiela.
Nech sv. Terezka zosiela dážď milostí na celú našu farnosť +