17 apr - 18 apr
18 apr - 19 apr
20 apr - 20 apr
21 apr - 24 apr
25 apr - 27 apr
27 apr - 29 apr
30 apr - 30 apr
image image image image image image image image image image
 
* * * * * * * * * *

2 %

I v tomto roku je možnosť darovať 2% z odvedenej dane fyzických i právnických osôb pre naše Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux. Z tohto príspevku podporujeme počas roka všetky aktivity pre deti, mládež i dospelých.

Preto vás prosíme, nezabudnite na nás a poproste aj svojich spolupracovníkov o pomoc. www.dvepercenta.sk

Ako na to?

  • Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Vypočítané 2% dane z príjmov fyzickej osoby musia byť minimálne 3,32 €. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca) na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

  • Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech troch prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8, 30 € na jedného prijímateľa.

Cieľom pastoračného centra sv. Terézie z Lisieux je:

  • rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
  • rozvíjanie osobnosti mladých ľudí vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu
  • napomáhanie dobrému využívaniu voľného času detí a mládeže
  • katechizácia dospelých
  • zvyšovanie informovanosti a vzdelávania rôznymi formami
  • vytváranie podmienok pre stretávanie členov farnosti v malých spoločenstvách (spoločenstva detí, mládeže, manželov a pod.)

Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux je účelovým zariadením cirkvi. Jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev farnosť Prievidza - Zapotôčky. Štatutárom je správca farnosti. Svoje ciele dosahuje pod vedením správnej rady a v spolupráci s dobrovoľníkmi. Naše účelové zariadenie cirkvi sv. Terézie z Lisieux je právnickou osobou so samostatnou spôsobilosťou na právne úkony. Zriadené bolo dňom registrácie na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky dňa 15.12.2004. Svoju činnosť vykonáva so súhlasom banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža zo dňa 9.12.2004.

IČO Pastoračného centra: 37920481
Názov: Účelové zariadenie cirkvi, Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux
Adresa sídla: J. Fándlyho 4, 971 01 Prievidza
Právna forma: Cirkevná organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: Činnosti cirkevných organizácií
Účet: 6624638018/1111 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Ďakujeme Vám. Vyprosujeme Vám hojnosť Božích milosti +

Krst Krista Pána

Sviatok krstu Krista Pána, ktorý slávime v prvú nedeľu po slávnosti Zjavenia Pána uzatvára vianočné obdobie.  V tomto sviatku môžeme opäť vyzdvihnúť Zjavenie Pána. Návšteva troch mudrcov predstavovala Zjavenie Pána pohanským národom, pri Ježišovom krste je však zjavené najvnútornejšie tajomstvo Boha vyvolenému ľudu. Najsvätejšia Trojica sa zúčastňuje na veľkom zjavení na brehu Jordána.

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že

Čítať ďalej...

Zjavenie Pána

Sviatok Zjavenia Pána alebo Troch kráľov sa v Cirkvi slávi oddávna. Na Východe sa v tento deň slávili Vianoce, čo doteraz je aktuálne u pravoslávnych veriacich. No v Západnej Cirkvi sa Narodenie Pána slávilo 25. decembra, a tak na dnešný deň sa slávi chvíľa, keď sa Kristus dal poznať ako Boží Syn mudrcom od východu a cez nich vlastne všetkým národom, keďže mudrci neboli židovského pôvodu, boli pohania. Okrem tohto zjavenia si na Východe pripomínajú – a tieto skutočnosti uvádza aj Liturgia hodín západného obradu – ďalšie dve zjavenia Pána: Ježišov krst, keď sa Duch Svätý v podobe holubice vzniesol nad Ježiša a z neba zaznelo Otcovo svedectvo o

Čítať ďalej...

Pastierský list 1.1.2014

Drahí bratia a sestry!

Vstupujeme do nového roka. Vzájomne sa povzbudzujeme želaniami, aby nový čas, ktorý dostávame darom, bol pre nás požehnaným časom, aby sme mohli v nájsť pokoj v duši a skutočnú radosť zo života. Náš život sa uskutočňuje cez vzťahy.

Uvedomujeme si bohatstvo, ktoré máme v našich vzťahoch s tými, ktorí nás majú radi. Prežívame čas, kedy si zvlášť uvedomujeme aj náš vzťah k Bohu a jeho lásku k nám. Zároveň objavujeme vo svojom vnútri aj veľkú túžbu uzdraviť a obnoviť vzťahy, ktoré sa narušili, ktoré sa oslabili alebo ochromili a ktorých uzdravenie a posilnenie si tak veľmi želáme. Najzákladnejším miestom našich vzťahov je rodina.

Začiatkom adventu sme pripomenuli

Čítať ďalej...

Bohorodičky Panny Márie

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Bohorodička (gr. Theotokos, lat. Deipara) – titul, ktorým prvotná Cirkev poctila Pannu Máriu na konci 3. storočia. Vyjadruje sa ním skutočnosť, že Mária bola matkou Božieho Syna nielen ako človeka, ale aj ako pravého Boha. V 5. storočí sa v Cirkvi vyskytli pochybnosti o teologickej správnosti tohto titulu. Koncil v Efeze r- 431 odsúdil tento bludný názor a vyhlásil dogmu, že Panne Márii ako matke Bohočloveka Ježiša Krista názov Bohorodička právom patrí.

Keď v 6. stor. Narodenie Pána dostalo v Ríme oktávu (osemdňovú slávnosť), ôsmy deň (1. január) sa postupne stával

Čítať ďalej...

Sv. rodina

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Tento sviatok sa od r. 1969 slávi v nedeľu po Narodení Pána. Kult Svätej rodiny (Ježiš, Mária a Jozef) má svoje korene už v stredoveku, ale do kresťanskej verejnosti prenikol až začiatkom 17. storočia. Jedným z jeho horlivých šíriteľov bol sv. František Saleský (1567 - 1622), ktorý predstavoval tri osoby Svätej rodiny ako zemský

Čítať ďalej...

Sv. Štefan, prvý mučeník

Keď Cirkev v Jeruzaleme rástla a nemal sa kto starať o vdovy, apoštoli zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: „Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova." [Sk 6,2 - 4). A vyvolili Štefana, „muža plného viery a Ducha Svätého", a ďalších šiestich, „postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky" [Sk 6, 5. 6). Tak boli vysvätení prví

Čítať ďalej...

Kristus Kráľ

Sviatok Krista Kráľa zaviedol pápež Pius Xl. a stanovil preň poslednú októbrovú nedeľu. Po prvý raz sa nedeľa Krista Kráľa slávila na konci jubilejného roka 1925. Pápež chcel týmto sviatkom predstaviť vládcom sveta kresťanskú protiváhu Cirkvi. Vybral z kresťanského učenia to, čo sa už slávilo: Vianoce a Zjavenie Pána, keď sa nám narodil Kráľ, i Veľkú Noc, keď bol Ježiš ako židovský kráľ obžalovaný pred Pilátom. Po Druhom vatikánskom koncile bol tento sviatok povýšený na slávnosť a bol preložený na tridsiatu štvrtú tzv.

Čítať ďalej...

10. výročie posvätenia nášho chrámu

V piatok 15. 11. 2013 sa konala slávnostná sv. omša pri príležitosti desiateho výročia posviacky kostola zasväteného sv. Terézii z Lisieux – učiteľke Cirkvi. Slávnostnej omši predsedal generálny vikár, Mons. Branislav Koppal,. Spolu s ním celebrovali sv. omšu viacerí kňazi z Prievidze a okolia, ale aj tí, ktorí vo farnosti počas 10-ročnej existencie pôsobili. Sv. omše sa zúčastnili taktiež predstavitelia mesta Prievidza, primátorka JUDr. Katarína Macháčková a viceprimátor JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Po sv. omši sa konalo v Pastoračnom centre sv. Terézie z Lisieux agapé, ktorého sa zúčastnili veriaci spolu s kňazmi a predstaviteľmi mesta.

Slávnostná sv. omša sa niesla v duchu výročia chrámu. Hlavný celebrant sa vo svojej slávnostnej homílii zaoberal dvomi prvkami, ktoré sú charakteristické pre katolícky chrám, a to je posvätno a zhromaždenie. Ozrejmil, že posvätnosť sa v Starom Zákone spájala s hrôzou a bázňou, ktorú prežíval ľud pri dotyku s posvätnom, svätosťou a s Bohom. Na rozdiel od Starého zákona sa posvätno v Novom zákone otvára skrze Ježiša Krista celému svetu a vstupuje do nás už nie cez hrôzu, ale cez nehu a prijatie. „Škandalózna blízkosť Boha je charakteristická pre chrám,“ zdôraznil slávnostný kazateľ.

Zároveň dodal, že svätosť je sila zraniteľnosti a aj o tom je katolícky chrám. Inšpirovaný sv. Pavlom v Liste Hebrejom vyzdvihol slávnostné zhromaždenie ľudu, pretože o to ide v chráme. Boh nás zvoláva, pretože sme roztrúsení po celom svete cez hriech, slabosť, ale aj smrť. Boh zvoláva živých a mŕtvych, aby sme cez Neho prekonali odcudzenie. Len Boh môže spájať živých a mŕtvych, a to je fascinujúce pre chrám.

Osobitnú pozornosť venoval kazateľ patrónke chrámu – sv. Terézii, ktorá keď pochopila radosť z obety, vykvitla do svätosti. Sv. Terezka túžila po duchovnom bratovi, ktorého by mala v kňazovi. V súčasnosti má sv. Terezka množstvo bratov kňazov, ktorí si ju vážia. Aj my sme pozvaní „skúsiť a presvedčiť sa“, že Boh dopĺňa a prekonáva naše túžby. V závere vyzval Mons. Koppal zhromaždený ľud, aby každý deň prežíval posvätnosť v chráme, ktorá je „škandalózne dostupná“ a poprial, aby sme boli vnímaví na dostupnosť Boha a aby nás On sám napĺňal.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí svojou obetou zjavujete medzi nami živého Boha. Vyprosujeme Vám na príhovor sv. Terézie hojnosť Božieho požehnania. Vaši kňazi. +

Čítať ďalej...

Strana 1 z 4