image image image image image image image image image image
 
* * * * * * * * * *

Vianočné upratovanie

V sobotu 13.12.2014 sa uskutočnilo v našom kostole generálne upratovanie pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Srdečná vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili. Pán Boh zaplať za obetu.

Výročie posviacky chrámu

V sobotu 15.11. 2014 sme si pripomenuli 11. výročie posviacky kostola sv. Terézie z Lisieux. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol tajomník diecézneho biskupa dp. Michal Mališ. Koncelebrovali kňazi našej farnosti spoločne s diakonom. Hlavnou myšlienkou kázne bola voda a jej formy, ktoré kazateľ prepojil s chrámom. Každý kostol je studňou, kde sa môžeme stretnúť s Ježišom Kristom tak, ako sa s ním stretla samaritánka. Slávnostný kazateľ povzbudil farské spoločenstvo nasledujúcimi myšlienkami. „Každý človek je duchovnou riekou, ktorá vychádza zo svätyne, lebo tu prijíma Živú vodu. Cez túto vodu môže uzdravujúca voda prísť tam, kde je to potrebné. V nás a cez nás môže voda priniesť život a uzdravovanie. Ak sme blízko pri Pánovi, stávame sa uzdravujúcim liekom pre druhých. Mnohokrát však nemáme nič len slzy. Chrám je studňou, do ktorej padajú naše slzy... . Ak padnú do Božej studne, uzdravia sa, sú neviditeľným bohatstvom a požehnaním pre okolie a pre nás“.

Povzbudení Božím slovom sa zhromaždený ľud po sv. omši presunul do pastoračného centra na slávnostné agapé. Pri čaši vína a pohostení, ktoré pripravili farníci, sme strávili požehnaný radostný čas naplnený Božou prítomnosťou.

Ďakujeme všetkým za pomoc a vyprosujeme mnoho požehnania! +

Hodová slávnosť k sv. Terézii

Sviatok sv. Terézie z Lisieux (liturgická spomienka 1. 10.) sme tento rok oslávili dvakrát. V deň sviatku za účasti kňazov pôsobiacich v našej farnosti predsedal sv. omši generálny vikár, Mons. Branislav Koppal. Slávnostný kazateľ, dp. Oliver Černák, vyzdvihol duchovné nasledovanie sv. Terezky, ktorá v sebe cítila povolanie karmelitánky, bojovníka, kňaza, apoštola, učiteľa, mučeníka... (porov. Rkp. B 2vo). Napokon svojím povolaním Lásky obsiahla všetky povolania.
V nedeľu 5. 10. sme slávili hodovú slávnosť. Pri tejto príležitosti predsedal sv. omšiam kaplán a duchovný správca nemocnice dp. Peter Ondrík. Vo svojich homíliách zdôraznil lásku, na ktorej stavala sv. Terezka. Samu seba prirovnala k zrnku piesku, ktoré je také malé, „že keby chcelo prijať do srdca ešte niekoho iného, už by nezostalo miesto pre Ježiša" (TL 54). Sv. Terézia odovzdala svoj život Ježišovi. A hoci počas života zažívala aj ťažkosti a utrpenie, jej najistejšími zbraňami boli modlitba a obeta. Modlitbu nazývala kráľovnou, ktorá má v každom okamihu voľný prístup ku kráľovi a môže dostať všetko, o čo prosí... . Svojím životom jednoduchosti, živej viery, lásky a pokory je príkladom pre celý svet. Hoci bola zavretá za múrmi karmelitánskeho kláštora, prosila, obetovala a modlila sa, aby čo najviac duší prišlo k Ježišovi. Dp. P. Ondrík v závere homílií vyzval zhromaždený ľud k prosbám o Božiu múdrosť a milosť, aby sme mali srdcia otvorené pre Krista a pre Pannu Máriu.
Sv. Terezka nás chce obohatiť aj po smrti. Na jej príhovor si vyprosujme lásku k tým, ku ktorým nás Boh posiela.
Nech sv. Terezka zosiela dážď milostí na celú našu farnosť +

Spevácky zbor Nádej

Spevácky zbor Nádej pôsobí vo farnosti Prievidza − Zapotôčky už od svojho vzniku v roku 1997. Pravidelne spestruje liturgiu na svätých omšiach v sobotu a v nedeľu a od roku 2010 každoročne organizuje vianočný koncert, ktorým umocňuje oslavu narodenia Pána.

V súčasnosti sa na podnet ekonomickej rady, ale i mnohých veriacich zbor rozhodol s pomocou farnosti i Mesta Prievidza vydať hudobné CD, aby si tak jeho vlastné i prevzaté piesne mohli ľudia vypočuť aj v pohodlí svojich domovov.

cd-plagat2

 

Uvedenie nového farára do úradu

Na sviatok Návštevy Panny Márie bol do úradu farára ustanovený vdp. Libor Straka, ktorý v našej farnosti pôsobil od 1.7.1999 do 30.9.2000 ako farský administrátor. Do úradu ho uviedol dekan Vladimír Slovák. Uvedenie do úradu farára sa konalo za účasti niekoľkých kňazov z dekanátu a veriacich. Počas slávnostnej sv. omše sme zároveň privítali dp. Pavla Lojana, ktorý v našej farnosti bude vykonávať diakonskú službu. Slávnostnú atmosféru uvedenia do úradu farára umocnil sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá po zvestovaní navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Mária nám dáva príklad ako byť nositeľmi radostnej zvesti a požehnania pre druhých. Tak ako sa Mária vedená Duchom Svätým stretla s Alžbetou, tak aj v našej farnosti, pôsobením toho istého Ducha, došlo k  stretnutiu sa Bohu zasvätených a veriacich, aby sa naša viera a služba vo farnosti prehĺbili a boli požehnaním pre druhých.

Na príhovor sv. Terezky, ktorá mala v osobitnej úcte kňazov, vyprosujeme p. farárovi, p. kaplánovi a p. diakonovi hojnosť Božích milostí v ich kňazskej a pastoračnej činnosti.

Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývať v ochrane Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť. Zachovaj bez poškvrnenia ich pomazané ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrnenia ich ústa, ktoré sú denne zvlažované tvojou predrahou Krvou. Zachovaj čistými ich srdcia, do ktorých si vtlačil pečať svojho slávneho kňazstva, a chráň ich od všetkých pozemských náklonností. Daj, nech prospievajú v láske a vernosti voči tebe, a uchráň ich pred svetskou nákazou. Daj im moc premieňať srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich práce, aby prinášali hojný úžitok, a daruj im korunu večnej spásy. Amen.

Sv. birmovania

V nedeľu 1. júna vo farskom kostole sv. Bartolomeja prijalo 62 birmovancov z rúk otca biskupa Mons. M. Chovanca sviatosť birmovania. Sviatosť birmovania bola vyslúžená birmovancom z farnosti Prievidza – mesto, z piaristickej školy a z farnosti Prievidza – Zapotôčky. Z našej farnosti sviatosť kresťanskej dospelosti prijalo 12 stredoškolákov a 7 dospelých. Príprava birmovancov bola postavená na filozofii organizácie Christlife zameranej na objavenie a prebudenie v sebe vlastnej viery a zapálenie sa pre Krista. Prijatím sviatosti birmovania vyvrcholila dvojročná príprava birmovancov.

Otec biskup v slávnostnej homílii zdôraznil, že život dospelého kresťana je založený na troch pilieroch:

-    modlitba: ranná (prosiaca o milosti do dňa), večerná (chváliaca Pána za dary milosti),
-    pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši,
-    sviatosť zmierenia.

Žiť podľa týchto pilierov dokážeme vtedy, keď na trón svojho srdca povýšime Krista. V živote každého človeka dochádza k zlomom, kedy na tróne svojho srdca je ktokoľvek iný len nie Kristus. Ale len s Kristom vyhráme životné skúšky. Príkladom toho bol život obchodného a ropného magnáta a filantropa J. D. Rockefellera (1839 – 1937), ktorý patril medzi najbohatších mužov Ameriky. Napriek životným úskaliam, bohatstvu, ktorým oplýval, povýšil na trón svojho srdca vieru v Boha. V tejto viere žil v ústraní od roku 1897 a zvyšok života strávil rozdávaním majetku na charitatívne účely.

Posilnení slovami otca biskupa a naplnení vierou v živého Pána kráčajme v ústrety nástrahám života. Našim bratom a sestrám, ktorí prijali sviatosť birmovania vyprosujeme silu odhodlane vyznávať a odovzdávať Krista v prostredí, v ktorom žijú.

1. sv. prijímanie

Na 5. veľkonočnú nedeľu sme mali v našej farnosti slávnosť, pri ktorej 31 detí prijalo prvýkrát sviatosť Eucharistie. V tomto roku prebehla nová forma prípravy postavená na dvoch prepojených moduloch:

-    rodinná katechéza prebiehala v rodinách, rodičia boli na katechézu pripravovaní na stretnutiach s kňazom,
-    náboženská katechéza realizovaná na hodinách náboženskej výchovy a počas detských sv. omší v nedeľu.

Deti, ktoré prijali eucharistického Ježiša, prijali Svetlo, ktoré ich bude viesť životom. Príkladom je slnečnica, ktorá svoju hlávku otáča za slnkom. Aj ony sú teraz ako slnečnice, ktoré svoju hlavu otáčajú k Ježišovi.

Úprimné Pán Boh zaplať patrí rodičom, kňazom a katechétkam, ktorí svedomito a zodpovedne pripravovali deti na túto sviatosť.

Strana 1 z 2