image image image image image image image image image image
 
* * * * * * * * * *

Hodová slávnosť k sv. Terézii

Sviatok sv. Terézie z Lisieux (liturgická spomienka 1. 10.) sme tento rok oslávili dvakrát. V deň sviatku za účasti kňazov pôsobiacich v našej farnosti predsedal sv. omši generálny vikár, Mons. Branislav Koppal. Slávnostný kazateľ, dp. Oliver Černák, vyzdvihol duchovné nasledovanie sv. Terezky, ktorá v sebe cítila povolanie karmelitánky, bojovníka, kňaza, apoštola, učiteľa, mučeníka... (porov. Rkp. B 2vo). Napokon svojím povolaním Lásky obsiahla všetky povolania.
V nedeľu 5. 10. sme slávili hodovú slávnosť. Pri tejto príležitosti predsedal sv. omšiam kaplán a duchovný správca nemocnice dp. Peter Ondrík. Vo svojich homíliách zdôraznil lásku, na ktorej stavala sv. Terezka. Samu seba prirovnala k zrnku piesku, ktoré je také malé, „že keby chcelo prijať do srdca ešte niekoho iného, už by nezostalo miesto pre Ježiša" (TL 54). Sv. Terézia odovzdala svoj život Ježišovi. A hoci počas života zažívala aj ťažkosti a utrpenie, jej najistejšími zbraňami boli modlitba a obeta. Modlitbu nazývala kráľovnou, ktorá má v každom okamihu voľný prístup ku kráľovi a môže dostať všetko, o čo prosí... . Svojím životom jednoduchosti, živej viery, lásky a pokory je príkladom pre celý svet. Hoci bola zavretá za múrmi karmelitánskeho kláštora, prosila, obetovala a modlila sa, aby čo najviac duší prišlo k Ježišovi. Dp. P. Ondrík v závere homílií vyzval zhromaždený ľud k prosbám o Božiu múdrosť a milosť, aby sme mali srdcia otvorené pre Krista a pre Pannu Máriu.
Sv. Terezka nás chce obohatiť aj po smrti. Na jej príhovor si vyprosujme lásku k tým, ku ktorým nás Boh posiela.
Nech sv. Terezka zosiela dážď milostí na celú našu farnosť +

Spevácky zbor Nádej

Spevácky zbor Nádej pôsobí vo farnosti Prievidza − Zapotôčky už od svojho vzniku v roku 1997. Pravidelne spestruje liturgiu na svätých omšiach v sobotu a v nedeľu a od roku 2010 každoročne organizuje vianočný koncert, ktorým umocňuje oslavu narodenia Pána.

V súčasnosti sa na podnet ekonomickej rady, ale i mnohých veriacich zbor rozhodol s pomocou farnosti i Mesta Prievidza vydať hudobné CD, aby si tak jeho vlastné i prevzaté piesne mohli ľudia vypočuť aj v pohodlí svojich domovov.

cd-plagat2

 

Uvedenie nového farára do úradu

Na sviatok Návštevy Panny Márie bol do úradu farára ustanovený vdp. Libor Straka, ktorý v našej farnosti pôsobil od 1.7.1999 do 30.9.2000 ako farský administrátor. Do úradu ho uviedol dekan Vladimír Slovák. Uvedenie do úradu farára sa konalo za účasti niekoľkých kňazov z dekanátu a veriacich. Počas slávnostnej sv. omše sme zároveň privítali dp. Pavla Lojana, ktorý v našej farnosti bude vykonávať diakonskú službu. Slávnostnú atmosféru uvedenia do úradu farára umocnil sviatok Návštevy Panny Márie, ktorá po zvestovaní navštívila svoju príbuznú Alžbetu. Mária nám dáva príklad ako byť nositeľmi radostnej zvesti a požehnania pre druhých. Tak ako sa Mária vedená Duchom Svätým stretla s Alžbetou, tak aj v našej farnosti, pôsobením toho istého Ducha, došlo k  stretnutiu sa Bohu zasvätených a veriacich, aby sa naša viera a služba vo farnosti prehĺbili a boli požehnaním pre druhých.

Na príhovor sv. Terezky, ktorá mala v osobitnej úcte kňazov, vyprosujeme p. farárovi, p. kaplánovi a p. diakonovi hojnosť Božích milostí v ich kňazskej a pastoračnej činnosti.

Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývať v ochrane Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť. Zachovaj bez poškvrnenia ich pomazané ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela. Zachovaj bez poškvrnenia ich ústa, ktoré sú denne zvlažované tvojou predrahou Krvou. Zachovaj čistými ich srdcia, do ktorých si vtlačil pečať svojho slávneho kňazstva, a chráň ich od všetkých pozemských náklonností. Daj, nech prospievajú v láske a vernosti voči tebe, a uchráň ich pred svetskou nákazou. Daj im moc premieňať srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich práce, aby prinášali hojný úžitok, a daruj im korunu večnej spásy. Amen.

Sv. birmovania

V nedeľu 1. júna vo farskom kostole sv. Bartolomeja prijalo 62 birmovancov z rúk otca biskupa Mons. M. Chovanca sviatosť birmovania. Sviatosť birmovania bola vyslúžená birmovancom z farnosti Prievidza – mesto, z piaristickej školy a z farnosti Prievidza – Zapotôčky. Z našej farnosti sviatosť kresťanskej dospelosti prijalo 12 stredoškolákov a 7 dospelých. Príprava birmovancov bola postavená na filozofii organizácie Christlife zameranej na objavenie a prebudenie v sebe vlastnej viery a zapálenie sa pre Krista. Prijatím sviatosti birmovania vyvrcholila dvojročná príprava birmovancov.

Otec biskup v slávnostnej homílii zdôraznil, že život dospelého kresťana je založený na troch pilieroch:

-    modlitba: ranná (prosiaca o milosti do dňa), večerná (chváliaca Pána za dary milosti),
-    pravidelná účasť na nedeľnej sv. omši,
-    sviatosť zmierenia.

Žiť podľa týchto pilierov dokážeme vtedy, keď na trón svojho srdca povýšime Krista. V živote každého človeka dochádza k zlomom, kedy na tróne svojho srdca je ktokoľvek iný len nie Kristus. Ale len s Kristom vyhráme životné skúšky. Príkladom toho bol život obchodného a ropného magnáta a filantropa J. D. Rockefellera (1839 – 1937), ktorý patril medzi najbohatších mužov Ameriky. Napriek životným úskaliam, bohatstvu, ktorým oplýval, povýšil na trón svojho srdca vieru v Boha. V tejto viere žil v ústraní od roku 1897 a zvyšok života strávil rozdávaním majetku na charitatívne účely.

Posilnení slovami otca biskupa a naplnení vierou v živého Pána kráčajme v ústrety nástrahám života. Našim bratom a sestrám, ktorí prijali sviatosť birmovania vyprosujeme silu odhodlane vyznávať a odovzdávať Krista v prostredí, v ktorom žijú.

1. sv. prijímanie

Na 5. veľkonočnú nedeľu sme mali v našej farnosti slávnosť, pri ktorej 31 detí prijalo prvýkrát sviatosť Eucharistie. V tomto roku prebehla nová forma prípravy postavená na dvoch prepojených moduloch:

-    rodinná katechéza prebiehala v rodinách, rodičia boli na katechézu pripravovaní na stretnutiach s kňazom,
-    náboženská katechéza realizovaná na hodinách náboženskej výchovy a počas detských sv. omší v nedeľu.

Deti, ktoré prijali eucharistického Ježiša, prijali Svetlo, ktoré ich bude viesť životom. Príkladom je slnečnica, ktorá svoju hlávku otáča za slnkom. Aj ony sú teraz ako slnečnice, ktoré svoju hlavu otáčajú k Ježišovi.

Úprimné Pán Boh zaplať patrí rodičom, kňazom a katechétkam, ktorí svedomito a zodpovedne pripravovali deti na túto sviatosť.

10. výročie posvätenia nášho chrámu

V piatok 15. 11. 2013 sa konala slávnostná sv. omša pri príležitosti desiateho výročia posviacky kostola zasväteného sv. Terézii z Lisieux – učiteľke Cirkvi. Slávnostnej omši predsedal generálny vikár, Mons. Branislav Koppal,. Spolu s ním celebrovali sv. omšu viacerí kňazi z Prievidze a okolia, ale aj tí, ktorí vo farnosti počas 10-ročnej existencie pôsobili. Sv. omše sa zúčastnili taktiež predstavitelia mesta Prievidza, primátorka JUDr. Katarína Macháčková a viceprimátor JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. Po sv. omši sa konalo v Pastoračnom centre sv. Terézie z Lisieux agapé, ktorého sa zúčastnili veriaci spolu s kňazmi a predstaviteľmi mesta.

Slávnostná sv. omša sa niesla v duchu výročia chrámu. Hlavný celebrant sa vo svojej slávnostnej homílii zaoberal dvomi prvkami, ktoré sú charakteristické pre katolícky chrám, a to je posvätno a zhromaždenie. Ozrejmil, že posvätnosť sa v Starom Zákone spájala s hrôzou a bázňou, ktorú prežíval ľud pri dotyku s posvätnom, svätosťou a s Bohom. Na rozdiel od Starého zákona sa posvätno v Novom zákone otvára skrze Ježiša Krista celému svetu a vstupuje do nás už nie cez hrôzu, ale cez nehu a prijatie. „Škandalózna blízkosť Boha je charakteristická pre chrám,“ zdôraznil slávnostný kazateľ.

Zároveň dodal, že svätosť je sila zraniteľnosti a aj o tom je katolícky chrám. Inšpirovaný sv. Pavlom v Liste Hebrejom vyzdvihol slávnostné zhromaždenie ľudu, pretože o to ide v chráme. Boh nás zvoláva, pretože sme roztrúsení po celom svete cez hriech, slabosť, ale aj smrť. Boh zvoláva živých a mŕtvych, aby sme cez Neho prekonali odcudzenie. Len Boh môže spájať živých a mŕtvych, a to je fascinujúce pre chrám.

Osobitnú pozornosť venoval kazateľ patrónke chrámu – sv. Terézii, ktorá keď pochopila radosť z obety, vykvitla do svätosti. Sv. Terezka túžila po duchovnom bratovi, ktorého by mala v kňazovi. V súčasnosti má sv. Terezka množstvo bratov kňazov, ktorí si ju vážia. Aj my sme pozvaní „skúsiť a presvedčiť sa“, že Boh dopĺňa a prekonáva naše túžby. V závere vyzval Mons. Koppal zhromaždený ľud, aby každý deň prežíval posvätnosť v chráme, ktorá je „škandalózne dostupná“ a poprial, aby sme boli vnímaví na dostupnosť Boha a aby nás On sám napĺňal.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí svojou obetou zjavujete medzi nami živého Boha. Vyprosujeme Vám na príhovor sv. Terézie hojnosť Božieho požehnania. Vaši kňazi. +

Čítať ďalej...